adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a nyári táborokra történő jelentkezéskor megadott adatok tekintetében

1.       Az adatkezelő személye es az adatkezelés helye

Adatkezelő a Buborek Trend Oktató BT. (székhelye: 1022 Ribáry utca 6. képviseletében: Merkely István: a továbbiakban: Társaság). A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz munkatársaink kizárólag feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

2. A jelentkezési lapon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A honlapon tábor buboreksport.hu e-mail címre kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat kizárólag a tábor megtartása céljából, az Ön gyermeke érdekében használjuk fel, nem egyesítjük más forrásból származó adatokkal, adatbázisokkal.

Az űrlap kitöltésével megadott, személyes adatok vonatkozásban adatkezelésünk jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, a kezelt személyes adatok köre az Ön gyerekének neve, születési ideje, lakcíme és az Ön neve, telefonszáma és e-mail címe, illetve az üzenetében esetlegesen megadott további személyes adatok. Ezen adatoka1 éven keresztül hírlevél küldésre felhasználhatjuk.

3. Tájékoztatás fénykép készítésről

Ön a jelentkezési lap számunkra történő megküldésével, illetve egyéb úton történő eljuttatásával tudomásul veszi és elfogadja, miszerint a tábor ideje alatt a táboroztatásról a Buborék Úszóiskola web-, illetve Facebook oldalán programjainak népszerűsítése végett a szerzői jogról szóló törvény rendelkezései alapján a Kft. tulajdonát képező, tömegfelvételnek minősülő kép- és hangfelvétel készülhet, mely felvételek készítéséhez és közzétételéhez az adott tábor vonatkozásában a jelen nyilatkozat aláírásával és az ÁSZF elfogadásával a résztvevő törvényes képviselője hozzájárulását adja. E felvételeken a tábor résztvevői rögzítésre kerülhetnek, a résztvevő törvényes képviselője ebből fakadóan nem támaszthat a Kft. felé semmilyen igényt.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetőek: buborek.uszoiskola@gmail.com

Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

–          székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

–          honlap:www.naih.hu

–          Igényét bírósági úton is érvényesítheti . A per – az Ön választása alapján – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Érvényes: 2018. június 15-től